معنی کلمه زیرنویس چسبیده به انگلیسی چه می شود؟

by کلمات مربوط به زیرنویس فیلم به انگلیسی in نوامبر 13, 2019

معنی کلمه زیرنویس چسبیده به انگلیسی می شود Sticky subtitle

Leave a Reply